Idź do
Kompetencje
Rada Naukowa Parku jest organem  opiniodawczo-doradczym Dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody (art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Członków rady naukowej w liczbie od 10-20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych (art. 98 ustawy).

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Rada naukowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.
Regulamin Rady Naukowej PNBT
Regulamin Rady Naukowej PNBT
PDF - 145.50 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
08.12.2023 10:32:36
Liczba odwiedzin:
32
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Data publikacji:
08.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
08.12.2023 10:23:51
Data ostatniej modyfikacji:
08.12.2023 10:32:36
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
08.12.2023 10:32:36
Kamila Rekowska - Edycja artykułu
08.12.2023 10:23:51
Kamila Rekowska - Publikacja artykułu
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020