Idź do
Plan Zadań Ochronnych
Zadania ochronne
Strategicznym celem ochrony przyrody Parku Narodowego „Bory Tucholskie” jest zachowanie unikalnego w skali Polski i Europy sandrowo-pojeziernego typu krajobrazu z jego naturalną różnorodnością biologiczną, pozostającą w związku z procesami i strukturami geologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i glebowymi, z mechanizmami funkcjonowania ekosystemów oraz historią przemian flory, fauny i roślinności.

Priorytetowym zadaniem w ochronie przyrody jest zachowanie naturalnej specyfiki biocenotycznej jezior, zwłaszcza lobeliowych, torfowisk i borów sosnowych.

Celem ochrony przyrody nieożywionej jest:

- zachowanie naturalnych procesów i struktur geologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych oraz glebowych;

- renaturalizacja systemu hydrologicznego;

- przeciwdziałanie wzrostowi trofii oraz acydyfikacji gleb i wód (powierzchniowych i podziemnych);

- ochrona gleb przed erozją oraz depozytów trofu przed degradacją w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Celem ochrony ekosystemów Parku jest:

- dbałość o zachowanie naturalnej różnorodności siedlisk oraz możliwie jak największej ich mozaikowości w Parku;

- zapewnienie właściwych warunków glebowych, wodnych, świetlnych i termicznych, ograniczanie oddziaływań antropopresyjnych;

- wspomaganie spontanicznych procesów sukcesyjnych,

a ponadto:

w ekosystemach leśnych:

- zapewnienie zbiorowiskom leśnym naturalnego i trwałego rozwoju;

- utrzymanie naturalnej różnorodności biologicznej i procesów ekologicznych w zbiorowiskach leśnych;

- wspomaganie naturalnej odbudowy składu gatunkowego, struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów w autogenicznych fitocenozach leśnych;

- ograniczanie niekorzystnych zjawisk i procesów w leśnych zbiorowiskach zastępczych;

- odnawianie drzewostanów zniszczonych przez czynniki szkodotwórcze.

w nieleśnych ekosystemach lądowych:

- zachowanie trwałości naturalnych zespołów roślinnych;

- zachowanie półnaturalnych ekosystemów łąkowych jako przejawu różnorodności biologicznej przyrody Parku;

- odtworzenie naturalnych zespołów roślinnych, z uwzględnieniem potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.

W ekosystemach wodnych:

- zapewnienie warunków umożliwiających funkcjonowanie ekosystemów wodnych (jezior i cieków) oraz wodno-bagiennych (torfowisk, młak, źródlisk, itp.) z uwzględnieniem tendencji ich rozwoju;

- stymulowanie wzrostu liczebności populacji rzadko spotykanych, ginących lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt;

- przywrócenie właściwej dla danego ekosystemu różnorodności gatunkowej ichtiofauny.

Celem ochrony gatunków grzybów i roślin oraz ich siedlisk jest:

- utrzymanie różnorodności gatunkowej i siedliskowej;

- utrzymanie i przywracanie siedlisk gatunków zagrożonych;

- przeciwdziałanie ekspansji gatunków obcych;

- przywracanie utraconych walorów florystycznych i fitocenotycznych.

Celem ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk jest:

- zapewnienie ciągłości występowania rodzimych gatunków zwierząt;

- zapewnienie warunków do wzrostu liczebności populacji gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem;

- przywrócenie gatunków zwierząt, które na terenie Parku wyginęły w wyniku działalności człowieka;

- przywracanie właściwej struktury wiekowej i płciowej w populacjach dużych ssaków oraz utrzymanie liczebności tych zwierząt, niezagrażającej zaburzeniami w funkcjonowaniu biocenoz.

Celem ochrony krajobrazów jest:

- zachowanie, utrzymanie lub przywrócenie walorów widokowych i estetycznych krajobrazu;

- zachowanie istniejącej mozaiki łąk, pastwisk, pól uprawnych, lasów, zadrzewień, zakrzaczeń;

- kształtowanie i zachowanie lokalnego krajobrazu kulturowego.

Celem ochrony wartości kulturowych jest:

- przywracanie, zachowanie, utrzymanie i upowszechnianie wartości kulturowych Parku;

- utrwalanie tożsamości kulturowej obszaru Parku.
Liczba odwiedzin:
136
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Beata Grabowska
Data publikacji:
07.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 23:07:06
Data ostatniej modyfikacji:
07.12.2023 11:58:45
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
07.12.2023 11:58:45
Beata Grabowska - Edycja artykułu
22.11.2023 23:07:06
System - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020