Idź do
Polityka Prywatności
Polityka prywatności
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PARKU NARODOWYM "BORY TUCHOLSKIE"

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej instytucji jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” ” z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora.

Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.

Dane kontaktowe Inspektora

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo  skontaktować się z wyznaczonym IOD za pomocą adresu e-mail: iodo@pnbt.com.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

3.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zadania realizowanego w interesie publicznym, zawartych umów, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (z wyjątkiem realizacji swoich zadań) oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Państwa  dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) realizacji umów;

d) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (z wyjątkiem realizacji swoich zadań;

e) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy   publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest PNBT;

Okres przechowywania danych

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa podmiotów danych

7.    W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Prawo do cofnięcia zgody

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00) w sytuacji powzięcia informacji o naruszeniu danych osobowych.

Podanie danych dobrowolne/obowiązkowe

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Dane osobowe, których administratorem jest Park Narodowy „Bory Tucholskie”  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Liczba odwiedzin:
27
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Data publikacji:
11.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 23:20:34
Data ostatniej modyfikacji:
11.12.2023 11:47:29
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
11.12.2023 11:47:29
Kamila Rekowska - Edycja artykułu
22.11.2023 23:20:34
System - Publikacja artykułu
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020