Idź do
21 listopada 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarł umowę z Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie" na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Park Narodowy "Bory Tucholskie" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0047/16-00 zrealizował projekt pt. "Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt". Całkowity koszt realizacji projektu to 2 099 995,70 zł natomiast wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wyniosła 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 784 996,34 zł. Pozostałą kwotę tj. 311 549,39 zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres kwalifikowania wydatków trwał od 01.12.2015r. do 31.12.2018 r.
Głównym celem projektu było wzmocnienie działań edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, dzięki wykorzystaniu w zajęciach edukacyjnych Zagrody Pokazowej Zwierząt. W efekcie przyczyniło się to do kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej.

Pozostałymi celami realizacji projektu były m. in.:
•    zwiększenie efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt poprzez wykorzystanie bezpośredniej obserwacji rodzimych gatunków ptaków i ssaków;
•    uświadamianie istnienia negatywnego wpływu człowieka na rodzimą faunę i szerzenie wiedzy o sposobach jego ograniczania poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzętami, które ucierpiały w wyniku działalności ludzkiej;
•    szerzenie wiedzy na temat różnorodności genetycznej i ochrony rodzimych ras zwierząt gospodarskich poprzez możliwość ich bezpośredniej obserwacji;
•    propagowanie idei ochrony i przywracania wartości kulturowych i krajobrazowych poprzez zapoznanie się z funkcjonowaniem tradycyjnego budynku inwentarskiego i wiejską zabudową miejscowości Chociński Młyn.

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące prace:
•    przebudowa budynku inwentarskiego z 1905 roku wraz z instalacjami wewnętrznymi, w którym zamieszkują zwierzęta gospodarskie (bydło białogrzbiete, koniki polskie, owce świniarki i kury zielononóżki) i magazynowana jest karma dla zwierząt oraz sprzęt gospodarski,
•    budowa wybiegów i paśników dla zwierząt gospodarskich,
•    budowa budynków i wolier dla małych ssaków i ptaków.

Przez środek Zagrody, oraz wokół wolier dla ptaków i drobnych ssaków poprowadzono ciągi piesze umożliwiające zwiedzającym obserwację wszystkich zwierząt. Cały teren został ogrodzony i oświetlony.
Dzięki wykonaniu infrastruktury w ramach projektu polepszyła się jakość prowadzonej edukacji przyrodniczej w Parku. Ludzie mają okazję zobaczyć z bliska powypadkowe dzikie zwierzęta, których obserwacja wykształca w zwiedzających szacunek do przyrody. Obiekt pozwala odwiedzającym zapoznać się także z tradycyjną, niekomercyjną hodowlą rodzimych ras zwierząt gospodarskich. Realizacja projektu wpłynęła również na wzmożony ruch turystyczny w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.
W dniu 23 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowany przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu zawarł umowę z Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie" reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Kochanowskiego, na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym. W listopadzie 2021 zakończono prace związane z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku, będące ostatnim zadaniem realizowanym w ramach ww. projektu. Park Narodowy "Bory Tucholskie" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/17-00 realizuje projekt pt. "Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego." Całkowity koszt realizacji projektu to 11 939 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Współfinansowanie projektu w kwocie 1 785 325,04 zł pochodzi ze środków dotacji celowej i środków własnych Parku. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się w dniu 27.04.2017 r. i kończy się w dniu 31.12.2020r. Projekt jest realizacją trzeciego etapu budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, polegającego na budowie muzeum przyrodniczego. Zakres przedmiotowy projektu budowy muzeum przyrodniczego obejmuje: budowę budynku muzeum przyrodniczego o powierzchni zabudowy 448,80 m², powierzchni użytkowej 924,80 m², wyposażonego w instalację: elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz zewnętrzne elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Zagospodarowania otoczenia muzeum w zakresie ogrodzenia i oświetlenia terenu, utwardzenia dróg i parkingu, założenia zieleni, wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy muzealnej obejmującej scenariusz, wizualizację i szacunkowy koszt realizacji, opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku. nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania, nadzór inwestorski, działania informacyjno-promocyjne oraz pomoc techniczną w zakresie przeprowadzenia procedury zamówień publicznych. Projekt realizowany będzie w składzie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w miejscowości Chociński Młyn (w gminie Chojnice). Teren ten znajduje się w strefie rdzennej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, na dwóch obszarach sieci Natura 2000: Wielki Sandr Brdy(PLB220001) oraz Doliny Brdy i Chociny (PLH220058). Docelowo Centrum Edukacji Przyrodniczej pełnić będzie funkcję centrum zarządzania i informacji na temat ww. obszarów chronionych. Budynek muzeum przyrodniczego powstał w miejscu dawnego dworu. Głównym celem projektu jest wzmocnienie działań edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, dzięki wykorzystaniu w zajęciach edukacyjnych wystawy muzealnej poświęconej przyrodzie Parku. W efekcie przyczyni się to do kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Pozostałe cele realizacji projektu to m. in.: zwiększenie efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez udział w zajęciach z wykorzystaniem wystawy poświęconej przyrodzie Parku, szerzenie wiedzy na temat zachowania różnorodności biologicznej, propagowanie idei ochrony i przywracania wartości kulturowych i krajobrazowych, wytworzenie wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Wykorzystanie ekspozycji muzeum przyrodniczego w trakcie zajęć edukacyjnych, umożliwi obserwację z bliskiej odległości wielu gatunków flory i fauny Parku – także tych znajdujących się w miejscach niedostępnych, pozwoli zajrzeć w głąb – poznać budowę, przekrój czy cykl życia danego gatunku. Uczestnicy zajęć będą stąpać po "dnie" jeziora, odkrywając jego ukształtowanie oraz jego mieszkańców. Dowiedzą się ile czasu zajmują procesy geologiczne, co pozwoli zrozumieć jak krótki epizodem w dziejach ziemi jest rozwój życia. Będą mogli porównać czas trwania tych procesów do okresy wzrostu drzewa. Nauczą się czytać przekroje geologiczne oraz przekroje drzew. Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz nowatorskiej estetyki przy tworzeniu wystawy, angażuje emocjonalnie i intelektualnie widza w opowiadaną historię. Spójna koncepcja opiera się na osobistej narracji lasu, który "oprowadza" zwiedzających po swoich zakątkach. Chcemy by dzięki takiej narracji zwiedzający związali się z przyrodą emocjonalnie, by dostrzeli jej podmiotowość i poczuli z nią wspólnotę. Pragniemy, aby zwiedzający stali się aktywnymi uczestnikami ekspozycji, co przyczyni się do obudzenia w nich świadomości ekologicznej. Jest to doskonały sposób na przygotowanie uczestników zajęć do prowadzenia samodzielnej obserwacji przyrody w terenie. Realizacja projektu stanowi istotne wsparcie dla Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie", umożliwia podniesienie jakości edukacji przyrodniczej prowadzonej przez Park. Przewidywane jest również zwiększenie liczby osób korzystających z ośrodka. Przyjęto następujące wskaźniki do monitorowania postępu rzeczowego projektu, wskaźniki produktu: liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki edukacji ekologicznej – 1 szt; średnia liczba odbiorców działań edukacyjnych prowadzonych w obiektach będących przedmiotem wsparcia w skali roku – 25 000 osób/rok; wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 1 EPC.