Idź do

Warunki na szlakach

Planując zwiedzanie Parku należy wziąć pod uwagę to, że na ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych występuje nawierzchnia piaszczysta oraz nierówności terenu, w tym wystające korzenie drzew.

Udostępnione szlaki


Obecnie wszystkie szlaki na terenie Parku są udostępnione.

Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

1.    Obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” udostępniany jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. 
2.    Sposób udostępniania regulują Zarządzenia Dyrektora Parku.
3. Za wstęp do Parku pobierane są opłaty w formie biletów. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonych punktach lub na rachunek bankowy Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
4.    Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu, bez względu na porę roku, wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, pieszo, rowerem i na nartach biegowych.
5.    Ustala się maksymalną wielkość grup edukacyjnych i wycieczkowych na 30 osób.
6.    Grupy edukacyjne i wycieczkowe mogą poruszać się po terenie Parku wyłącznie pod kierunkiem przewodnika lub pracownika Parku.
7.    Na terenie Parku Narodowego zabrania się:
• chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, gniazd i innych schronień;
• zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
• pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
• palenia ognisk, używania otwartego ognia i źródeł światła o otwartym płomieniu;
• zakłócania ciszy;
• palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cumowisk łodzi wędkarskich i miejsc postoju pojazdów;
• uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;
• kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych;
• prowadzenia działalności wytwórczej i handlowej;
• biwakowania;
• ruchu pojazdów;
• jazdy konnej wierzchem (poza drogą "pilską" Bachorze – Owink)
• wprowadzania psów (poza drogą "pilską" Bachorze – Owink oraz cumowiskiem łodzi wędkarskich w Bachorzu).
8.    Dopuszcza się zbiór owoców roślin z rodzaju borówka i grzybów jadalnych nieobjętych ochroną gatunkową, w okresie od 1 czerwca do 31 października, poza obszarami ochrony ścisłej, ostoi zwierząt, upraw leśnych i młodników do 4 m wysokości.
9.    Pisemnej zgody Dyrektora Parku wymaga:
• prowadzenie badań naukowych;
• organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych;
• filmowanie i fotografowanie w celach zarobkowych.
10.    Wędkowanie na udostępnionych jeziorach może odbywać się wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Parku.
11.    W związku z wykonywaniem czynności służbowych pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania osób znajdujących się na terenie Parku oraz sprawdzania zezwoleń, licencji i biletów wstępu.
12.    W przypadku wystąpienia zagrożeń przyrodniczych lub prowadzenia zadań ochronnych wszystkie formy udostępniania Parku mogą być czasowo zawieszone.

W czasie złych warunków pogodowych (silne opady, wichury, burze itp.) przebywanie na terenie Parku może zagrażać zdrowiu i życiu.

JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ CZYSTE LASY I WODY – SWOJE ŚMIECI ZABIERZ ZE SOBĄ
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336 ze zmianami Dz.U. z 2023 poz. 1688,1890), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie" (Dz. U. z 2008 r. Nr 230 poz. 1545).