Idź do
W dniu 22 maja 2024 roku została  podpisana umowa nr EZ.0290.1.11.2024 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach. 
Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację 11 działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 927 260,00 zł. Umowa będzie realizowana do 16 grudnia 2024 r. i obejmuje następujący zakres prac: 

I. Działania związane z gospodarką leśną. 
1.    Porządkowanie dna lasu w ramach prewencji przeciwpożarowej. Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych z materiałów łatwopalnych w pasie o szerokości 30 m, na  powierzchni 15,87 ha. 
2.    Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Działanie obejmuje przycinanie starszych osobników na wysokości 1 m, ręczne obrywanie tegorocznych pączków i rozwijających się pędów, wyrywanie siewek. Zabieg będzie realizowany na powierzchni 15,99 ha, w dwóch etapach: pierwszy w lipcu, drugi w sierpniu.
3.    Prewencja przeciwpożarowa. Dyżury przeciwpożarowe kierowców dyżurnych - 700 godzin i konserwatorów obwodów ochronnych - 900 godzin.
4.    Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych. Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2 625  m ³.

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.
5.    Utrzymanie funkcjonalności ścieżki botanicznej przy siedzibie PNBT w Charzykowach, ul. Długa 33. Działanie obejmuje pielęgnację ścieżki poprzez utrzymanie nasadzeń i infrastruktury służącej ich ekspozycji, zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzających, czystości i estetyki ścieżki w okresie od kwietnia do końca października.
6.    Remont drewnianych wiat - zadaszeń na Terenowej Bazie Edukacyjnej w Bachorzu.  Działanie obejmuje:
•    Rozebranie i usunięcie zniszczonych elementów;
•    Odtworzenie stanu użytkowego;
•    Uzupełnienie i oczyszczenie pokrycia dachów trzciną.
7.    Zakup karmy dla zwierząt przebywających w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt. Działanie obejmuje zakup karmy mięsnej dla drapieżników oraz zakup siana dla zwierząt gospodarskich wraz z kosztami przesyłki i transportu (8 przesyłek karmy mięsnej oraz 5 transportów siana – 1000 kostek).
8.    Opieka nad zwierzętami przebywającymi w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt. Działanie obejmuje opiekę w weekendy, święta i dni wolne od pracy poprzez m.in.: przygotowanie karmy, karmienie i pojenie zwierząt, prace porządkowe (sprzątanie wolier, mycie naczyń itp.) – 552 godziny.
9.    Opieka weterynaryjna nad zwierzętami w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt. Działanie polega na wizytach profilaktycznych weterynarza w ZPZ w ilości 10  szt.
10.    Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Działanie obejmuje:
•    Zlecenie usługi utrzymania czystości na wszystkich szlakach i ścieżkach dydaktycznych, miejscach postoju pojazdów, wzdłuż ścieżki rowerowej Kaszubska Marszruta wraz z obrzeżem drogi powiatowej, cumowisko łodzi itp. Zlecenie obejmować będzie także zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury turystycznej i wykonywanie drobnych napraw w terenie, w okresie letnim od 01.04 do 30.09.2024 r. – 1 872 godziny.
•    Roczną dzierżawę dwóch pojemników na śmieci o pojemności 1100 l każdy.
•    Wywóz odpadów zebranych na terenie Parku w ilości 10 szt.
11.    Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się na szlakach turystycznych. Działanie obejmuje:
•    Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów przebywających na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych - 144 godziny;
•    Usunięcie gałęzi (których usunięcie tradycyjne z ziemi jest niemożliwe) wzdłuż szlaków i ścieżek przez pilarza z podnośnika koszowego – 28 godzin.