Idź do
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PARKU NARODOWYM "BORY TUCHOLSKIE"
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej instytucji jest Park Narodowy "Bory Tucholskie" " z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.
Dane kontaktowe Inspektora
a. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
b. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Parku Narodowego "Bory Tucholskie", a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym IOD za pomocą adresu e-mail: iodo@pnbt.com.pl.
Cele przetwarzania i podstawa prawna
4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zadania realizowanego w interesie publicznym, zawartych umów, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (z wyjątkiem realizacji swoich zadań) oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c. realizacji umów;
d. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (z wyjątkiem realizacji swoich zadań;
e. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie" przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PNBT;
c. Okres przechowywania danych
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Prawa podmiotów danych
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo do ograniczenia żądania przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionowaće prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Prawo do cofnięcia zgody
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00) w sytuacji powzięcia informacji o naruszeniu danych osobowych.
11. Podanie danych dobrowolne/obowiązkowe
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
14. Dane osobowe, których administratorem jest Park Narodowy "Bory Tucholskie" nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.