Idź do

Wstęp Deklaracji

Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej - pnbt.gov.pl.
Data publikacji strony internetowej: Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści lub funkcje niedostępne:
- niektóre informacje przekazywane za pomocą zdjęć, grafik, wykresów itp. mogą być niedostępne cyfrowo dla osób nieposługujących się wzrokiem;
- strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne;
- niektóre elementy strony mogą być niezgodne ze specyfikacją HTML.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Park Narodowy "Bory Tucholskie".

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: Data sporządzenia: 2024-03-25.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy sekretariat@pnbt.com.pl.
, e-mail Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: sekretariat@pnbt.com.pl. , telefon Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 52 39 88 397.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie” mieści się przy ulicy Długiej 33 , 89-606 Charzykowy.

Wejście do budynku jest od strony ulicy Długiej 33. Sekretariat znajduje się na parterze. Możliwość dostania się osobom na wózkach do obiektu, w tym do sekretariatu,  zapewnia główne wejście. Przy drzwiach umieszczony jest dzwonek, z którego może skorzystać osoba niepełnosprawna. Po skorzystaniu z dzwonka, do petenta uda się pracownik w celu odebrania i przekazania sprawy lub dokumentów do sekretariatu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

2. Budynek dydaktyczny Centrum Edukacji Przyrodniczej, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.

Przed wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się pochylnia dla wózków. W budynku znajduje się dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem i poruszać się swobodnie po wszystkich udostępnionych salach. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

3. Muzeum Centrum Edukacji Przyrodniczej, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.

Przed budynkiem dydaktycznym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do Muzeum znajduje się platforma przyschodowa dla wózków. W budynku znajduje się dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dwóch poziomach. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem i poruszać się swobodnie po wszystkich udostępnionych salach. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

4. Punkt Informacji Turystycznej mieści się przy siedzibie Parku, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy.

Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

5. Siedziby konserwatorów (O.O. Bachorze, O.O. Dębowa Góra, O.O. Drzewicz).

Budynki nie posiadają żadnych przystosowań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Do budynków prowadzą schody. Nie ma podjazdów, ramp, informacji głosowych ani innych uprawnień. Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.