Idź do
Monitoring wizyjny rejestrujący dane osobowe w postaci wizerunku osób został zainstalowany w otoczeniu siedziby Parku Narodowego "Bory Tucholskie" oraz w otoczeniu Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.

O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub naklejki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń, bramie wjazdowej, bramce.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.
 3. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl.
 4. Państwa dane w postaci wizerunku zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę – przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, zabezpieczenia obiektów i terenu siedziby PNBT oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 5. Odbiorcami danych mogą być:
  a.    podmioty, którym PNBT udostępnia dane, w tym na podstawie stosownych umów tj. dostawcy usług IT, poczta, bank, serwis oprogramowania, serwis systemu monitoringu wizyjnego.
  b.    w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo zarejestrowania zdarzenia dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego PNBT powiadamia i udostępnia nagrania organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania wizerunku są trwale usunięte. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia przed terminem usunięcia, o którym mowa w pkt. 5. Prawo sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania nagrania przysługuję przed terminem jego usunięcia, o którym mowa w pkt. 5
 8. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie objętym monitoringiem.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
Informację o wykorzystywaniu fotopułapek na terenie Parku zamieszcza się na stronie internetowej oraz w miejscach wejść na teren Parku.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej "RODO", informuję, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych pochodzących z fotopułapek – urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów jest Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora. 
  Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl 
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl 
 3. Pana/Pani dane w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. fotopułapka – przetwarzane będą w celu ochrony przyrody, w tym zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone administratorowi jakim jest zapewnienie ochrony mienia publicznego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo zarejestrowania zdarzenia dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego PNBT powiadamia i udostępnia nagrania organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  dostęp do danych będzie również przysługiwał upoważnionym pracownikom Działu Udostępniania Parku i Ochrony Przyrody oraz pracownikom Posterunku Straży Parku.
 5. Zarejestrowane zdarzenia z udziałem ludzi przekazywane są niezwłocznie do Straży Parku na nośniku (płyta CD), gdzie są przechowywane przez maksymalnie 60 dni, po czym ulegają trwałemu zniszczeniu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przed terminem usunięcia, o którym mowa w pkt. 5.
 7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).